Българска асоциация по транзакционен анализ

Устав на БАТА

 

Етичен кодекс

БАТА  и нейните членове са приели етичния кодекс на ЕАТА. Членовете на ЕАТА са се ангажирали в работата си да се ръководят от етичния кодек и деонтологичните правила на работа на ЕАТА.

 

Етичната комисия на БАТА е в процес на разработване на правилник за работата при нарушения на етичния кодекс.

Етичен кодекс на ЕАТА

Деонтологични правила на ЕАТА

Насоки за професионалната практика

Правила на Съвета на ЕАТА (изменени 2012 г.)

 

Стандарти за сертифициране

Ръководство за обучение и изпит на ЕАТА

Ръководството съдържацялата информация относно изискванията, правилата, формата и насоките за обученията по ТА и за изпитите за сертификация.

Секция 1 Въведение

 

Секция 2 Статус на обучението

 

Секция 3 Етика и професионална практика

 

Секция 4 Въвеждащо обучение - курс 101

Курс 101

Сертификат за курс 101

Нов водещ на курс 101

 

Секция 5 Четирите полета на специализация

 

Секция 6 Обучителни договори

Обучителни договори

Обучителен договор за СТА

СТА договор за обучител TSTA договор

Смяна на главния супервайзор

Списък на документи за допускане на изключения

Списък на документите за разширяване на обсега на договора

 

Секция 7 Преглед на изпита за сертификат

Общ преглед на изпита за сертификат

12.7.1 Формуляр за одобрение на формата за писмен изпит от водещия супервайзор

12.7.2 Формуляр за писмен изпит за сертификат по транзакционен анализ (CTA)

12.7.3 Формуляр за допускане до устен изпит за сертификат по ТА и одобрението на водещия супервайзор

12.7.4 Удостоверение за регистрация за устен изпит за сертификат по ТА

12.7.5 Процедура за провеждане на устен изпит за сертификат по ТА (CTA) на място

12.7.6 Писмо до оценителя на писмения изпит за сертификат по ТА (СТА)

12.7.7 Скала за оценяване на писмения изпит

12.7.8 Уведомително писмо с оценка (оценките) от писмения изпит за сертификат

12.7.9 Скала за оценяване в областта на консултирането

12.7.10 Скала за оценяване в областта на образователната сфера

12.7.11 Скала за оценяване в областта на организационното консултиране

12.7.12 Скала за оценяване в областта на психотерапията

12.7.13 Формуляр за оценка на оценителя на писменият изпит

12.7.14 Формуляр за оценка на изпитващите на устния изпит

12.7.15 Декларация на кандидата за неплагиатство

 

Секция 8 Писмен изпит за получаване на квалификация сертифициран транзакционен аналитик (CTA)

Писменият изпит за CTA 

 

Секция 9 Устен изпит за получаване на квалификация сертифииран транзакционен аналитик (СТА)

Устен изпит за сертификат по ТА (CTA)

12.9.1 Кандидатстване за обжалване на изпита

 

Секция 10 Обучение за одобрение на обучители (TEW)

Обучение за одобрение на обучители

12.10.1 Писмо за одобрение за обучение на обучители (TEW)

12.10.2a Формуляр за оценка на екипа на обучението за обучители

12.10.2b Формуляр за оценка на екипа на обучението за обучители (част 2)

12.10.3 Формуляр за регистрация за обучението на обучители TEW

 

Секция 11 Изпитът за TSTA

Изпитът за TSTA

12.11.1 TA темите за изпитите TSTA

12.11.2 Конспект на годишния доклад на PTSTA

12.11.3 Конспект на годишния доклад на водещия супервайзор на PTSTA

12.11.4 Формуляр за кандидатстване за явяване на изпит за T/STA

12.11.5 Формуляр за сертифициране от водещия супервайзор за изпит TSTA

12.11.5b Писмо потвърждение за изпит TSTA

12.11.6 TSTA теория, организация и етична комисия – лист за оценка

12.11.7 TSTA комисия по преподаване – лист за оценка 

12.11.8 TSTA комисия по супервизия – лист за оценка

12.11.9 Сертификация за теоретичния изпит за TSTA

 

Секция 12 Списък с всички формуляри

Формуляри