Етичен кодекс

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ 

КЪМ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда условията и реда за работа на Етичната комисията по спазване на правилата на Етичния кодекс от членовете на БАТА (за краткост по нататък – Комисията). Той конкретизира прилагането на правните актове, регламентиращи защитата на правата и благополучието на специалистите, членове на БАТА и гарантиращи спазването на високи стандарти на професионално етично поведение.

Чл.2. Работата на Комисията се осъществява съгласно Решение №17, Протокол №3 /19.09.2014 г. и Решение № 25, т. 3 от Протокол № 4/14.03. 2015 г. на ОС на БАТА. 

Чл.3. Етичната комисия е независим орган на БАТА и в своята дейност се подчинява на документите на БАТА и ЕАТА.

(1) Комисията се създава с цел оказване на помощ на БАТА и нейните членове в областта на професионалната етика.

(2) Професионалната етика се разглежда като важна област от професионалните знания и като условия за професионална компетентност. Това е система от знания за това как да се изграждат отношения и взаимодействия по такъв начин, че да не се нанася вреда на себе си и на другите в професионалната работа. 

(3) Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния съвет и на Етичната комисия. 

(4) Председателят на Етичната комисия се избира от членовете й, съгласно чл.11, ал. 2, т. 14, от Устава на БАТА.

(5) Членовете на Етичната комисия се избират в срок от 3 години.

(6) Броят на членовете на Комисията се определя с решение на ОС на БАТА.

Чл.4. Принципи на работа на Комисията:  

(1) Членовете на Комисията спазват основни принципи като: уважение на достойнството и правата на личността; компетентност; отговорност; почтеност.

(2) Комисията приема за разглеждане само съобщения за нарушения на етичните норми, отговарящи на изисквания, посочени в чл.14 от настоящия Правилник.

(3) Навременно проучване на постъпилите за разглеждане в Комисията сигнали за нарушения на Етичния кодекс на ЕАТА, приет от БАТА.

(4) Конфиденциалност на информацията. 

(5) Защита интересите на заинтересованите страни, основана на законосъобразността и основните правила на Устава на БАТА.

(6) Деклариране от членовете на Комисията на отсъствие или наличие на конфликт на интереси за всеки разглеждан случай. Под конфликт на интереси се разбира:

 • Взаимоотношения, със заинтересуваните страни
 • Използване на професионалните взаимоотношения за основа на лични, религиозни, стопански, политически или други идеологически интереси
 • Възползване или злоупотреба, основани на неравнопоставеност по отношение на знание, влияние и власт в хода на професионалните взаимоотношения с клиенти и колеги. Включително и в случаите, при които взаимоотношенията формално са приключили, но професионалните отговорности са все още приложими

 (7) Вземане на решение или становище след проучване на факти и информация по всеки разглеждан случай. 

(8) Своевременност на решенията или становищата за всеки от разглежданите случаи. 

Чл. 5. В своята работа Етичната комисия се ръководи от:

 • Общочовешки ценности
 • Философията и ценностите на Транзакциония анализ, системата от знания за развитие на личността и за междуличностните отношения
 • Международни документи: Декларация за правата на човека, Конвенция за правата на детето и др.
 • Законодателството в РБългария
 • Документи на ЕАТА (Етичен кодекс на ЕАТА; Деонтологични правила на ЕАТА; Насоки за професионалната практика; Правила на Съвета на ЕАТА (изменени 2012 г.)  
 • Длъжностните характеристики и други документи, регламентиращи дейността на специалиста в организацията, където работи. 

ІІ. ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА 

Чл.6. Правомощия на Комисията

(1) Комисията е независим експертен и консултативен орган, създаден и упълномощен от ОС на БАТА за провеждане на мониторинг върху спазването на правилата и изискванията, заложени в Етичния кодекс и даване на становище относно неспазването или нарушаването им.

(2) Комисията може да бъде сезирана за всички неуредени или спорни случаи по Етичния кодекс от членовете на БАТА.

(3) Предмет на разглеждане са всички писмено заявени етични проблеми, отнасящи се до защита на персоналните, професионалните и обществените интереси от недобросъвестни и незаконни действия, уронващи престижа и достойнството на членовете на БАТА.

(4) Не са предмет на разглеждане устно заявени и писмено заявени етични проблеми без подател или съдържащи неясни/ двусмислени уличаващи сведения и факти.

Чл.7. За нарушения на етичните норми Комисията приема:

 1. Нарушенията на професионалните закони и приетите документи на ЕАТА и БАТА в областта на Транзакционния анализ
 2. Злоупотребата със служебното положение
 3. Недеклариране на конфликт на интереси, позволяващо пряко или косвено облагодетелстване на член на БАТА или негов близък
 4. Разпространяване на невярна информация, в резултат на което са нанесени морални и/или материални щети на клиенти, институции или на БАТА
 5. Други нарушения по смисъла на Етичния кодекс 
 6. Нарушение на конфиденциалността 

III. ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Чл. 8. Комисията по етика разглежда въпросите за спазването на професионалната етика от членовете на БАТА и създава условия, обезпечаващи спазването й във всички полета на приложение на ТА. 

Чл. 9. Осъществява в рамките на етичните процедури на ЕАТА:

(1) Помощ при разрешаване на етични казузи, между членовете на БАТА, между членовете на БАТА и други специалисти;

(2) Помощ и посредничество при етични казуси между членовете на БАТА и различни организации;

(3)  Помощ и посредничество при етични казуси и конфликти между членовете на БАТА и техните клиенти, обучаеми, обучители и др. 

Чл. 10. Осъществява извън рамките на етичните процедури на ЕАТА:

 1. Разпространяване на етичните принципи;
 2. Разработване на предложения за промени в Устава, касаещи етичните професионални принципи; 
 3. Индивидуални консултации на желаещите по въпросите на професионалната етика;
 4. Осъществяване на връзка с други Етични комисии в професионалната гилдия;
 5. Осъществяване на връзка с Европейската етична комиссия.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ

Чл. 11. Заседания на Етичната комисия

 1. Етичната комисия се свиква от Председателя или по искане на една трета от членовете на БАТА.
 2. Заседанието на Етичната комисия се счита за редовно и може да взима решение при присъствие на две трети от членовете. 
 3. Приъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
 4. На всяко заседание на Етичната комисия се води протокол. Протоколчик се избира от членовете на Етичната комисия с обикновено мнозинство. 
 5. В случай, че един от членовете на Комисията подаде жалба или подадената жалба касае самия него, то в заседанието, което разглежда тези въпроси, той не участва.
 6. Комисията отчита своята работа веднъж годишно пред Общото събрание. 

Чл. 12. Гласуване

 1. Всеки член на Етичната комисия има право на един глас. 
 2. Член на Етичната комисия няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 

2.1. самия него, неговия съпруг(а) или роднини; 

2.2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 

Чл. 13. Вземане на решения

 1. Решенията на Етичната комисия се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите /50 + 1 %/. 
 2. Решения по чл.15. алинеи 3.6. и 3.7. и чл.18. ал. 2 се вземат с пълно мнозинство от присъстващите. 
 3. В случаите когато членовете на Етичната комисия не могат да постигат съгласие и/или паритет за вземане на решение, казусът се представя пред Управителния съвет на БАТА. 

V. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ЕТИЧНИ КАЗУСИ

Чл.14. Разглеждането на постъпили жалби, сигнали и етични казуси от членовете на сдружение „Българска асоциация по транзакционен анализ“ е от компетентността на Комисията и се осъществява по следната процедура: 

(1) Жалба или сигнал до Председателя на Комисията в писмен вид – по електронна или обикновена поща – на адреса на Асоциацията, с ясен подател и обратен адрес/телефон за контакт; 

1.1. Подаването на жалба или сигнал до Етичната комисия може да бъде под формата на запитване (за тълкуване на определен казус от Етичния кодекс) или жалба (с проверена и обоснована информация за нарушение на Етичния кодекс);

1.2. Жалба или сигнал може да бъде подаден от всеки един член на асоциацията, както и от външни лица (клиент или негови близки, представители на академичните среди, членове на  официално признати асоциации, дружества и др.);

 1. Заявлението трябва да съдържа: позоваване на текст от Етичния кодекс, който се приема за нарушен; как са засегнати личните интереси на заявителя – мотивите за поставяне на проблема; кои са заинтересованите страни по проблема; какво е конкретното искане;
 2. Жалбите и сигналите се приемат и се завеждат под номер, срещу който се записва датата и часа на постъпване на сигнала в Комисията.
 3. Председателят на Комисията внася постъпилия писмен сигнал за разглеждане от Комисията на заседание, което се провежда не по късно от 14 дни от постъпването на жалбата или сигнала.
 4. Комисията преценява дали подадената жалба или сигнал представляват нарушение на етични норми, описани в Етичния кодекс на членове на БАТА и инициира процедура за разглеждане.
 5. При решение на Комисията, че жалбата или сигналът описват нарушение, което е извън компетентността й, подателя на сигнала се информира за основанията за отказ от проверка в 7 дневен срок от заседанието на Комисията.
 6. Етичната комисия има право да се самосезира в случаи, в които има етичен проблем, който е станал публичен и без да са постъпили писмен сигнал или жалба. 

Чл.15. Процедура за разглеждане на постъпили жалби или сигнали и вземане на решения от Комисията

 1. Изясняване. При получаване на сигнал или жалба, Етичната комисия първо изяснява същността на възникналия казус и ако е налице нарушение, оценява неговата степен на сериозност

1.1. Проучват се нередности и нарушения от страна на членове на асоциацията, независимо от техния статут (транзакционни аналитици, кандидати, регистрирани, обучаващи се). Специфичните етични и морални отговорности и задължения на всяка една от тези групи се вземат предвид при разглеждането на всеки отделен случай.

1.2.Нередностите или нарушенията, за които е подаден сигнал, могат да касаят професионалната практика, обучението или уронване на обществения престиж на БАТА.

1.3. Тогава, когато възникналият етичен казус е с малка тежест и е налице желание за сътрудничество от страна на съответния член на БАТА, казусът може да бъде изяснен като се дадат препоръки от Етичната комисия за преодоляването му, без по-нататъшни административни мерки.

 1. Ред за разглеждане на жалбите и сигналите, постъпили към Комисията

2.1. Комисията може да прави устни и писмени запитвания за уточняване на фактите без да нарушава конфиденциалността. 

2.2. Работният процес на Комисията има конфиденциален характер. 

2.3 Конфиденциалността може да бъде нарушена само при заплаха за живота или здравето на някой от участниците в ситуацията. 

2.4 Участие на друго лице в заседанията на комисията (близък на клиента, колега, представител на колектив, звено или юрист) се допуска само след предварителен доклад от страна на заинтересованите страни или от Председателя на Комисията ако казуса го изисква и/или по преценка на комисията. 

2.5. Свързаните с проблема трети лица (т.е. лица, които могат да предоставят съществена информация) могат да бъдат поканени на заседание на Комисията, след изрично решение записано в протокола. 

2.6. В случай, че свързаните трети лица са поканени на заседанието, това трябва да бъде доведено до знанието на заинтересованите страни.

2.7. В срок от 7 работни дни след заседанието, Председателят на Комисията информира заинтересованите страни.

2.8. Комисията предоставя възможност на съответния член на БАТА, срещу когото е подаден жалбата или сигнала, да отговори писмено и устно на всички въпроси, имащи отношение към изясняването на обстоятелствата, доказателствата и друга важна информация, необходима за анализ и оформяне на становище или решение. Пълният или частичен отказ за отговор се приема за отказ за съдействие и като допълнително доказателство за верността/коректността на подадения сигнал за нарушение на етичните норми. Отговорът трябва да бъде представен в двуседмичен срок от получаване на писмено зададените въпроси. Допуска се удължаване на срока единствено в случай, че лицето представи документирано доказателство за уважителни причини пред Комисията.

2.9. Председателят на Комисията съхранява в архива на БАТА и осигурява достъп за получаване на официална и оригинална документация на членовете на Комисията и заинтересованите страни, без това да нарушава принципите за конфиденциалност.

2.10. Комисията изготвя писмен доклад за проведеното проучване и събрания доказателствен материал по жалбата или сигнали в двумесечен срок (60 календарни дни) от началото на процедурата. При необходимост се допуска удължаване на този срок, но за не повече от 30 календарни дни. Срокът започва да тече от деня на изтичане на двумесечния срок. 

2.11. Докладът се подписва от всички членове на Комисията за проверка на жалбата или сигнала като изрично се посочва съгласие, респ. несъгласие или особено мнение. 

2.12. Писменият доклад на Комисията за проверка на жалбата или сигнала трябва да съдържа:

 • Обобщено представяне на информацията, по повод на която е започнато проучване за нарушение на етични норми.
 • Описание на всички действия по изясняване на сигнала и събиране на доказателства.
 • Описание на фактическия материал/доказателствата.
 • Представяне на всяко установено нарушение на закон, друг нормативен акт или етична норма, като за всяко нарушение се привеждат факти, обосноваващи становището на Комисията за действително нарушение.
 • Становище и предприемане на определени действия в съответствие със законите в РБългария, документите на ЕАТА и БАТА, правилата на работа на Комисията.
 1. Действия и санкции. БАТА определя следните възможни действия и санкции при нередности или нарушения на Етичния кодекс на Асоциацията, спрямо тежестта на нарушението:

3.1. Изслушване. Етичната комисия изслушва и двете засегнати страни и проверява сведенията за нарушение. При неубедителни доказателства се търси по-нататъшно изясняване или, ако оплакването се окаже неоснователно, процедурата се прекратява с писмен отговор до подателя

3.2. Препоръки. При констатирана нередност или нарушение с по-малка тежест, Етичната комисия би могла да препоръча стъпки за подобряване на психоаналитичната/ професионалната компетентност на колегата, нарушил Етичния кодекс. Такива стъпки могат да бъдат: супервизия, интервизия, лична работа/терапия и др.

3.3. Консултиране с ЕАТА. При неяснота или наличие на спорен казус може да се потърси експертизата на Етичната комисия към ЕАТА или друг официален представител на ЕАТА

3.4. Информиране на членовете. При сериозни нарушения на Етичния кодекс името на лицето, извършил действието, както и самото действие могат да бъдат оповестени до всички останали членове на БАТА и всички други релевантни организации чрез своевременно съобщение в писмен или електронен вид. Изключение от това правило би могло да има тогава, когато съществува риск от причиняване на сериозни морални или други щети на един или повече клиенти/пациенти; този риск следва да бъде преценен и дискутиран от Етичната комисия и Управителния съвет на БАТА.

3.5. Отнемане на функции. При сериозни нарушения на Етичния кодекс, членът, извършил действието може да бъде освободен от изпълнителни или експертни функции в Асоциацията (членство или специфична функция в Управителния съвет, членство в комисия, работна група и т.н.). Освобождаването може да бъде срочно (за 1 година) или безсрочно, в зависимост от тежестта на допунсатото нарушение.

3.6. Изключване. При особено тежки нарушения на Етичния кодекс, както и в случай на отказ за сътрудничество с Етичната комисия, членът, извършил действието, следва да бъде предложен за изключване от БАТА пред Управителния съвет на Асоциацията. По предложение на УС, казусът се внася за обсъждане и гласуване на ОС. Изключването може да бъде срочно (напр. за 1 година) или безсрочно. Ако предложението бъде прието, Управителният съвет е отговорен за това, да:

 • съобщи във висшестоящата организация по ТА информация за прекратяване на членството 
 • съобщи за резултатите от разследването на спонсора, ако дадения член се намира в процес на обучение. 
 • уведоми Етичната комисия за приетите санкции, а Етичната комисия при необходимост уточнява дали всички санкции са предприети. 

Ако членството се прекрати, комисията предприема мерки, за да уведоми членовете на организацията.

3.7. Информиране на ЕАТА. При сериозни нарушения от страна на редовни членове на БАТА, името на члена и на неговото действие следва да бъдат оповестени до съответните представители на ЕАТА чрез писмено или електронно съобщение. В случай, че е взето решение действието да не бъде оповестявано до членовете на БАТА, аргументите за това решение трябва да бъдат изяснени писмено.

Чл.16. Процедура за вземане на решение по заявен етичен проблем от Комисията

(1) Ако разглеждането на жалбата или сигнала трябва да бъде в присъствието на заинтересованите страни, те следва да получат писмена покана не по-късно от две седмици преди заседанието. 

(2) Комисията обсъжда на свое заседание казуса и взема окончателно решение, което се протоколира. 

(3) В случай на установено нарушение на Етичния кодекс, Комисията представя писмено решението си на Председателя на УС на БАТА с предложение за санкциониране на нарушилия етичните норми.

(4)  Ако становището на Комисията е, че подадения сигнал или жалба не е нарушение на етични норми, за това се информира лицето, което ги е подало. При несъгласие лицето има право на възражение. Възражението се подава до председателя на Комисията в срок до 1 седмица. 

(5)  В случай на предоставяне на Комисията на нови доказателствени и/или фактологични материали, които могат да повлияят върху крайното решение, в двуседмичен срок (14 дни) след проверка на достоверността им, се инициира ново разглеждане на случая, с което се обявява нищожността на предходното решение. За промяната писмено се уведомяват заинтересованите страни и работодателя на члена на БАТА, нарушил етичните правила (в случаите, при които нарушението има връзка с трудовата дейност на нарушителя). 

(6) Заключенията на Етичната комисия са препоръчителни за ръководството на БАТА и за страните по конфликта. 

(7) Редът за обжалване на решенията и действията на Етичната комисия се осъществява по правилата на ЕАТА. 

(8) И двете страни на етичния конфликт, ако не са удовлетворени от решенията на Етичната комисия и/или Управителния съвет могат да подадат апелация във висшестоящата Етична комисия на ЕАТА. 

Чл. 17. При провеждане на научни изследвания с методите на ТА е необходимо да се спазват изискванията на нормативната уредба в Република България в приложимата област, както и деонтологичните правила и Етичния кодекс на Европейската асоциация по Транзакционен анализ.

Чл. 18. Процедура за приемане на промени в правилника за работа на Комисията

 1. Член на Етичната комисия, а също така всеки член на БАТА могат да внасят предложения за промени и допълнения в правилника за работа на Комисията пред Общото събрание на БАТА. 
 2. Предложения от името на Етичната комисия се правят само след взето решение на заседание на Етичната комисия. 
 3. Правилника за работа на Комисията, както и промените в него се приемат и утвърждават от Общото събрание на БАТА. 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ И АРХИВ

Чл. 19. (1) Комисията разработва и съхранява следната собствена документация:

 • Списък на членовете на Комисията
 • Протоколи от заседанията на Комисията
 • Входяща и изходяща кореспонденция 

(2) Всички внесени документи до Комисията се съхраняват надлежно за период от 3 години (след период от 3 г се архивират (електронен архив) и архивът се предава на новата ЕК). 

(3) Комисията взема мерки за гарантиране на поверителността на документацията.

(4) Документацията на Комисията се съхранява от Председателя на Комисията.

(5) Достъп на външни лица до документацията и информацията се позволява единствено с писменото разрешение на Председателя на БАТА или след изричното решение на Общото събрание. 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. Медиаторната функция на Комисията позволява участието й или на неин представител при официална покана за посредничество, което е от компетенциите на Комисията в спорни, конфликтни или правни случаи, касаещи членовете на БАТА.

Чл.21. Решенията на Комисията се отнасят до определяне на моралната и дисциплинарната отговорност на нарушилите Етичния кодекс на БАТА.

Този Правилник е приет от Общото събрание на БАТА, Решение №…1…. Протокол №…8……/16.06.2017 г.