Профил

This user account status is Approved

Силвия Цветкова е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт, магистър по дефектология /специалност логопедия, магистър по педагогика, доктор по психология, (Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2. Психология, шифър на научната специалност 05.06.20 - ВАК), доцент по психология (Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2. Психология, шифър на научната специалност 05.06.05 – ВАК). Завършила торетичния блок по транзационен анализ (2011-2016). Консултира и терапевтира от 2001 г., а от 2013 г. - работи под супервизия в полето на транзакционния ананлиз. Сертифицирана по европейски акредитирана програма като хипнотерапевт (2016-2018). Обект на консултативните и терапевтичните практики са деца, възрастни, семейства. Доц. С. Цветкова внедрява транзакционния анализ в преподаването си на студенти - редовна и задочна форма на обучение в Медицински университет-Плевен. Акивно участва и в социалната сфера, в която е обучител, ментор и фасилитатор. В кръга на компетентностите си доц. Цветкова консултира деца с проблемно развитие и близките им, пациенти след инсулт, онкологично болни и близките им. Доц. Цветкова е индивидуален и групов член в редица български и международни сдружения, асоциации и обединения.

Доктор
В научната област психология - 18 г.
специална педагогока (дефектология)/логопедия, обществено здраве и здравен мениджмънт
Носител на петте професионално-кваификационни степени, съгласно наредбата на МОН за ПКС.