Организационната динамика през преспективата на транзакционния анализ

Транзакциония анализ е теория за личността, която успешно може да се прилага за развитие и промяна в организациите. Настоящият доклад има за цел да представи модела за организационата динамика от гледна точка на теорията на транзакционния анализ. Изведени са описаните от Ерик Бърн основни елементи от процеса на развитие и динамика на групите и организациите. Специално внимание се отделя на четири компонентния модел на Гюнтер Мор за организационната динамика като начин за приложение на теорията на транзакционния анализ като метод за диагностика и интервенции в организациите.

Ключови думи: транзакционен анализ, организационна динамика, групова динамика, организационна структура, организационен процес.

Статията да се цитира по следния начин:
Бекир, С. (2015). Организационната динамика през преспективата на транзакционния анализ. Сборник доклади от международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, под ред. на проф. Сн. Илиева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, ISSN 978-954-07-3946- 5 (Online).

© С. Бекир, 2015

В съвремения динамичен свят всички организации си поставят цели за постигане на по-голяма ефективност и ефикасност при реализирането на своите дейности, което да води след себе си като резултат по-висока производителност. Това фокусиране върху производителността има не само икономически цели, то също така има и определени социални и политически последствия, свързани със заетостта, безработицата, откриването на нови работни работни места и т.н. Организациите днес почти неизбежно се сблъскват с постоянно променящите се условия в средата, което неминуемо води и до промени в самите организации. В условията на промяна на факторите на външната среда, всяка една организация „трябва да притежава стабилност, за да оцелее, и гъвкавост, за да се адаптира и да продължи да се развива.“ (Илиева, 2006, 17). Днес все повече се възприема идеята за организациите като „отворени социални системи, върху които се отразява всичко, което става вътре или извън тях.“(Илиева, 2006, 18).

Съществуват множество теории, които се опитват да обяснят закономерностите на организационното развитие, методите и механизмите на организационната промяна и принципите на функционирене на групите и организациите. Целта на настоящия

доклад е да се направи кратко описание на границите като основни структурни характеристики на групата и организацията и представяне на модел за организационната динамика от перспективата на теорията за транзакционния анализ.

Транзакционният анализ (ТА) е психологическа теория, създадена в САЩ през 50-те години на ХХ–ти век от Ерик Бърн (1910-1970), която се разпространява в Европа през 70–те години. Теорията на транзакционния анализ предоставя на организациите един задълбочен и подробен модел за разбиране на личността, комуникациите, мотивацията, разрешаването на конфликти, груповата динамика, организационната структура, лидерството, целеполагането и решаването на проблеми.

Феномените „организация”, „група”, „групова и организационна динамика” се поставят във фокуса на теорията на ТА от Бърн в неговата книга „Структура и динамика на организациите и групите”, публикувана за първи път през 1963 г.

В полето на организационното развитие транзакционния анализ има приложение в областта на човешките ресурси, мениджмънта и организационната промяна. Методите на ТА позволяват да се разбере динамиката на една организация, ресурсите и противоречията, нейните неизползвани богатства и нейните проблеми, както и създава възможности за използване на различен инструментариум за постигане на развитие, израстване, увеличаване на ефективността на работещите в организациите.

Организационата динамика в теорията за транзакционния анализ

Организацията е средата, в която се формират и осъществяват определени взаимоотношения между членовете й и която може да бъде стимулираща или демотивираща. Всяка организация “живее” по определен начин, който характеризира нейното въздействие върху обществото при изпълнение на социалните й функции от една страна, и върху поведението на хората в нея – от друга.

Организацията може да се определи като съвкупност от хора, групи или групи от групи, които са свързани помежду си чрез отношения на власт и йерархия. Групите са основна структурна единица на организацията и това определя важната им роля в процеса на организационното развитие (Илиева, 2006, 168). Всяка една организацията започва своето съществуване, ако един човек или група от хора решат да осъществят голяма цел, която сам човек не може да постигне. (Mohr, 2006, 3).

Групите като основни структурни подсистеми на организацията и във връзка със задачите, които изпълняват, може да се каже, че имат две основни функции:

1.Организационна функция, която е ориентирана главно към изпълнение на целите и е свързана с невъзможността задачата да бъде изпълнена от един човек, обмен на информация, генериране на нови идеи, възможност за влияние и адаптация.

2.Индивидуална функция, която дава отговор на въпроса защо хората се включват в групи е свързана с удовлетворяване на потребностите от принадлежност и идентификация, получаване на помощ, защита и сигурност, възможност да се решават лични проблеми на индивидуално и общностно равнище. Спецификата на взаимодействието между членовете на организацията преминава през определено развитие, описано в теорията като групова динамика.

Организациите, подобно на индивидите и групите, могат да развиват дисфункционални или неефективни модели на поведение, подобно на поведние от жизнения сценарий на личността. Излизането от този „организационен сценарий” се бележи от подобряване на организационната ефективност в постигането на желаните от нея резултати (Stewart&Joines, 2012)

Според основоположника на теорията на транзакционния анализ Ерик Бърн група се образува тогава, когато „няколко човека са се събрали в определено място и в определено време за съвместно прекарване на времето.“ (Berne, 1966, 54). Всяка една

група или организация представлява по същество една социална съвкупност, която се разграничава от средата, в която се намира чрез своите видими и невидими граници. Според Бърн „групата има външна граница и най-малко една вътрешна граница” (Berne, 1966, 54).

Видимите граници на групата/организацията са ясни и видими както за нейните членове, така и за обществото като цяло. Това са всички онези характеристики, които правят видими съществуването на дадена група или организация, лидерството, географското и пространствено разположение и наличието на съответните материални и човешки ресурси. Мястото на организацията в обществото, мястото на групите в самата организация, както и факторите на работната среда са част от видимите граници и са от съществено значение за изграждане на вътрешна организационна сплотеност и споделеност на общи цели, убеждения и ценности.

От гледна точка на организационната динамика интерес представляват т.нар. невидими граници на групата или организацията, определени от Бърн като главна външна граница, главна вътрешна граница и вторична вътрешна граница. Главната външна граница и главната вътрешна граница образуват главните граници на групите/организациите и заедно представляват главната им структура. (Berne, 1966, 56)

Главната вътрешна граница отделя и разграничава от външната среда пространството на групата или организацията, казано по друг начин отделя тези, които принадлежат на организацията от тези, които не са част от нея. Главната вътрешна граница от своя страна разделя пространството на самата група на област за членовете и област на ръководството.(Berne, 1966, 56) В големите социални групи, каквито са и организациите, се наблюдават и т.нар. от Бърн вторични вътрешни граници, които диференцират о отделят отделните групи или членове вътре в самата организация.

Освен, че са структурирани в пространството, всички членове на групата имат съзнателна или несъзнателна представа за това какво е или какво би трябвало да бъде неговата група или организация, т.е. формират една предварителна нагласа, определена от Бърн с термина „имаго”, т.е. „ментален образ за това какво групата трябва да бъде или може да бъде“.( Berne, 1966, 92) Тази ментална представа е различна у различните хора и в същото време е динамичен феномен, т.е. то се променя на различните етапи от развитието на една група или организация. Друго допускане за динамиката на отношенията между хората, включени в групите е, „че решението на повечето проблеми в организацията, произтичащи от атитюдите и мотивацията е транзактивно, т.е. включва обмен на взаимни отстъпки и промяна във взаимоотношенията.” (Илиева, 2006, 105)

Модел на Гюнтер Мор за организационната динамика

Организационната динамика е феномен, който включва в себе си основни свойства на организацията като организационно поведение и развитие, управление на човешките ресурси, целеполагане и стратегически мениджмънт. В настоящия доклад ще направим кратък теоретичен обзор на четири компонентния модел на организационната динамика на немския психолог и транзакционен аналитик Гюнтер Мор през перспективата на транзакционния анализ.

Моделът за организационната динамика на Мор помага да се получи оптимално разбиране на сложността и реалната динамика на системите на организацията, както и на процесите на влияние и подходящо въздействие върху тях.

Авторът определя организационната динамика като включваща в себе си различни динамични области, които характеризират всяка една организацията. Той описва организационната система като състояща се от четири динамични области, които се характеризират с общо десет динамични дименсии: организационна

структура, която включва в себе си три динамични дименсии – внимание, роли и взаимоотношения; организационни процеси, която включва в себе си три динамични дименсии – комуникационен процес, решаване на проблеми и успех; организационно равновесие, която включва в себе си две динамични дименсии – равновесие и повтаряемост(устойчивост) и организационна пулсация, която включва в себе си две динамични дименсии – външна и вътрешна пулсация.(фиг.1).

Фиг.1. Динамика на организационната система (Мор,2006, 8)

1. Организационна структура

Организационната структура съдържа, както бе посочено по-горе в текста, три динамични дименсии: внимание, роли и взаимоотношения, които изпълняват ролята на структуроопределящи условия в организацията.

Мор започва представянето на организационната структура с дименсията внимание поради факта, че това според редица съвременните изследвания на мозъка е най-основният ресурс на хората и основният фактор за мониторинг на всички енергийни източници (хора, инвестиции, решения) в организацията(Mohr,2006, 7).

Основна цел на всяка една организация е както стремежа да оцелее в условията на пазарната икономика, така и постигането на вътреорганизационна устойчивост и ефективност. Именно поради тези факти енергията на вниманието в организацията според автора е насочено към основните й цели в даден момент. Още повече, че стратегическото и оперативно управление до голяма степен зависи и от спецификата на фокуса на вниманието в организацията. Във тази връзка осъществяването на управлението на вниманието в организациите е една от най-трудните инвестиции.

Съществуващите роли и тяхното външно проявление в организацията е следващата динамична дименсия в областта на организационната структура, които я прави видима за обществото. Според Мор всяка една роля се изпълва със съдържание чрез специфичната личностна структура и компетентност на лицето, което я изпълнява. От друга страна обаче личността, която изпълнява определена роля, е толкова по- ефективна, колкото е по-свързана с определената роля в една организация.

Освен ролите, всяка една система се характеризира и със специфични взаимоотношения между изграждащите я структури. Съгласно модела на Мор, отношенията първоначално възникват на нивото на ролевите взаимоотношения в организациите, което е релевантно на взаимоотношенията на личностно ниво(Mohr,2006, 7). От динамиката на процесите в различните организации всъщност зависи дали ролевото или личностното ниво ще характеризира отношениято в системата.

2. Организационни процеси

Трите основни динамични дименсии, които съществуват във всяка организационна система и описват организацията на процесно ниво са комуникационна динамика, динамика на решаването на проблеми и динамиката на успеха.

Комуникацията според Мор е основен процес във всяка организация, макар и често да остава почти незабележим поради вярването на мениджмънта например, че не може да не се комуникира, което много често е управленска грешка. Ако липсва комуникация в една организация, нито един процес в нея не би бил възможен да стартира. Всички промени и отношения в организацията стават видими благодарение на комуникацията. Няма да е пресилено ако се каже, че организацията представлява сбор от комуникационни връзки (Mohr, 2006, 8).

Вторият основен процес в организацията е решаването на проблеми. Основна задача на организационните системи според автора на модела е решаването на проблемите чрез изграждане и поддържане на адекватни процедури за взимане на решенията в организацията. Този процес включва в себе си взимането на решения както за справяне с предизвикателствата на пазара от всяка бизнес организация, през решаването на възникнали специфични за всяка организация проблеми, до достигането на крайната фаза на този процес, а именно липсата на каквито и да е проблеми за решаване. Като част от този процес авторът включва и характерният за всяка организация модел за решаване на конфликти.

Третата динамична дименсия според автора може да се определи със следното твърдение: “Не-организациите живеят без успехи в дългосрочен план.“(Mohr, 2006, 8) Следователно всички процеси в организацията, свързани с реализация на нейните цели имат смисъл само ако са във връзка с динамиката за успех, която е централна отправна точка за енергетизиране и мотивация на дейностите в нея.

3. Организационно равновесие

Организационното равновесие според Мор е динамика на самото състояние на равновесие, към която се стремят всички организационни подсистеми. Тук се включват две интересни динамични дименсии. Първата дименсия е равновесие в дългосрочното развитие на организацията, а втората е постигане на равновесие във вертикалната и хоризонтална структура и култура на организацията в даден момент, който е наречен от автора „повтаряемост“(устойчивост), т.е. повтаряне на едни и същи принципи и модели в различни части и в различни нива на организацията“ (Mohr,2006). Тези два принципа освен че са от съществено значение за организацията, демонстрират и основните усилия, полагани от всяка организация за ред, сигурност и оцеляване. Визията и целите на развитие са желаното бъдещо равновесие и организацията следва да има едни и същи или подобни структурни условия в различните нива.

4. Организационна пулсация

Авторът на модела определя организационната пулсация като динамика и модел, който характеризира действията на организацията извън и вътре в нейните граници. Според Мор динамичните промени и качеството на тези промени извън и вътре в

границите на организацията се описват като външна пулсация и вътрешна пулсация (Mohr,2006, 9).

Външната пулсация се свързва с отвореността като базисна способност на организацията и свързаната с нея възможност за предоставяне на информация, пропускане на човешки и други ресурси навътре и навън от нейната външна граница.

Вътрешните граници са резултат от динамиката на подсистемите (пространства, отдели и групи) в една организация. Всяко едно структуриране, създаване на нови позиции и т.н. създава в организацията нейни собствени подсистеми, което се означава от Мор с термина вътрешна пулсация.

За да се осъществи промяна в организационната система, е необходима да се изследва и анализира организационната динамика и нейното въздействие върху организацията. Дълбинната структура, която не е видима и това, което се вижда на повърхността са двете основни детерминанти на организационната динамика. Разкриването на тези динамични процеси е обект на организационна диагностика, какъвто модел е разработен от Мор (таб.1) като примерна структура за провеждане на диагностика.

Области на динамика

Динамични дименсии

Въпроси

Организационна структура

1. Динамика на вниманието

Какви са темите, които хората в организацията споделят или за които говорят?
Какво е взаимоотношението между нещата, на които се отделя основно внимание и нещата, които трябва да се разглеждат?

2. Динамика на ролите

Какви роли съществуват в организацията? Как са определени длъжностните характеристики?
Как се променят ролите във времето?

3. Динамика на взаимоотношенията

Какви са структурата и ролевите отношения на личностно ниво?
Какви основни послания съществуват между ролите?

Организационни процеси

4. Динамика на комуникацията

Какви са основните модели на комуникация?

5. Динамика на разрешаването на проблеми

Какви са „проблемите“ в системата? Как се решават проблемите?

6. Динамика на успеха

Какво е успехът в организацията?
Как се постигат или провалят успехите?

Организационен баланс

7. Динамика на баланса

Какво равновесие искат да съхранят хората? Към какво равновесие се стремят?

8. Динамика на повторяемостта/ устойчивостта

Как се реализират едни и същи принципи в различни части или нива в организацията?

Организационна пулсация

9. Динамика на „външната организационна пулсация”

Как действа организацията извън външната си граница относно хората, ресурсите и информацията?
Какви средства се използват, за да се

постигне отвореност или изолация?

10. Динамика на „вътрешната организационна пулсация”

Заключение

Теорията на транзакционния анализ и неговото приложение в организациите дава основание все повече да се говори за организационен транзакционен анализ. Това означава, че се осигурява възможност наличните ресурси в организациите да се насочат върху организациония контекст на личните, междуличностните или груповите отношения на работното място чрез анализ на транзакциите, структурата и целите, ролите и динамиката на системата.

Четири компонентния модел на Гюнтер Мор за организационната динамика е един интергриран модел, който има добра теоретична обосновка и практическа приложимост. Възможностите за идентифициране на различните динамични дименсии в организациите, които предлага той, осигуряват необходимата информация за диагностика на състоянието на организационната система, за интервенция и подкрепа на конструктивното развитие и проследяване на резултатите, както е и инструмент за усъвършенстване на потенциала на организационната ефективност.

Използването на транзакционния анализ като метод за диагностика и развитие на организациите може да доведе до подобряване на тяхната ефективност. Макар и малко на брой, налице са доказателства от проведени изследвания за използване на транзакционния анализ за повишаване на организационната продуктивност, които подкрепят тези предположения (Moreau, 2005, 355-364). Налице са възможности за провеждане на изследвания за проучване на въздействието на посочените динамични дименсии, формулирани в четири компонентния модел на Мор, и в специфичната културна среда на българските организации.

Библиографска справка:

Корсини, Реймънд Дж. (1998). Енциклопедия по психология. София: Наука и изкуство. Берне, Е. (2008). Игрите, които хората играят. София: Транскарго

Илиева,С. (2006). Организационно развитие. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”
Berne, E.(1966). The structure and dynamics of organisations and groups. New York: J. B. Lippincott Company

Mohr, G., and Steinert, T. “Dynamic Organizational Analysis”,(2006),<http://mohr- coaching.weebly.com/uploads/3/0/4/8/3048777/organisational-analysis.pdf>,(09. 05. 2015 г.) Moreau, J.(2005). Using transactional Analysis to Increase Organizational Performance. В: Transactional Analysis Jornal, 35/4q 355-364, ProQuest Central
Stewart, I.,and Joines, V. (2012). TA today: A new introduction to transactional analysis. Nottingham and Chapel Hill: Lifespace Publishing.

Автор:

Сезгин Мюмюн Бекир, e-mail: sezgin1974@abv.bg