Транзакционен анализ

!soluciones-Eric-Berne-957x418

Транзакционният анализ (ТА) е  психологическа теория, създадена през 50 - те години от, американския психиатър и психотерапевт Ерик Бърн (Леонард Бернщайн; 1910-1970), която се разпространява в Европа през 70 –те години на 20-ти век.

 

Транзакционният анализ като психотерапевтичен метод се характеризира с творческа комбинация на когнитивните и психодинамично ориентирани психотерапии, обогатен с аспекти от комуникативната терапия.

Транзакционният анализ използва инструментите на повечето съвременни психотерапевтични модалности в рамките на контактите си с клиента, включващи психодинамични, клиент-центрирани, поведенчески, системни, телесни, НЛП, гещалт терапия и т.н.

По определение на Международната асоциация по транзакционен анализ „транзакционният анализ  представлява теория на личността и систематична психотерапия с цел развитие и изменение на личността”. Целта на ТА е да се опознаем по-добре и оттам – да взаимодействаме по-добре с другите.

Според ТА нашият актуален начин на живот е следствие от решенията, които сме взели в нашето детство като отговор на посланията на родителите или родителските фигури, значимите хора и събитията, които са се случили тогава.

ТА ни предоставя възможността да станем отговорни за собственото си съществуване: всеки, независимо от своята раса, култура, религия, своя стил на живот може да мобилизира своя потенциал и да израсне, да успее, да се развие и да се реализира.

Екзистенциалната позиция на ТА по отношение на личността е „Аз съм добър – Ти си добър” – една нагласа на доверие към себе си и към другите.

!220px-GamesPeoplePlay

Благодарение на транзакционния анализ и неговия инструментариум е възможно да се разрешат многобройни личностни и междуличностни проблеми.

Благодарение на ТА ние се запознаваме с нашите три Его състояния -Родител, Възрастен и Дете, разбираме нашите жизнени сценарии и житейски позиции, програмирани в детството, с цел да осъзнаем каква е нашата личност и как функционираме като възрастни индивиди.

Теорията на ТА използва анализа на транзакциите (според Берн това е стимулът, който произхожда от една личност и съотнесеният с него отговор от друга личност) в процеса на комуникация, за да се подобри начина, по който общуваме с другите с цел избягване на психологическите игри и игрите на власт.

Транзакционния анализ има приложение в четири главни области

Възпитанието/педагогиката

Психотерапията

Консултирането/коучинга

Организациите

ВЪЗПИТАНИЕ / ПЕДАГОГИКА

 • Разбиране

  Разбиране на личността и нейното функциониране в контекста на възпитанието, социалната интеграция и научаването

 • Съзряване

  Продължаване на личностното и професионалното съзряване едворменно в училищен и социален аспект

 • Развитие

  Придружаване и развитие на отговорността във взаимоотношенията и групите, за хората , ангажирани в образованието.

jakob-owens-262574

ПСИХОТЕРАПИЯ

Като психотерапевтична модалност ТА се използва при терапия на различни личностни разстройства, психологически проблеми и проблеми във взаимоотношенията, като целта е да се постигне автономността на клиента.

Терапията се фокусира около три главни направления

 • Анализ

  Клиентът да анализира и разбере как се е изградила личността и как от своя страна тя е изградила своята история.

 • Избор

  Клиентът да избере нови възможности за мислене, преживяване и действие като държи сметка за другия.

 • Нагласа

  Клиентът да придобие нови нагласи и да вземе повторно решение за своя жизнен сценарий.

КОНСУЛТИРАНЕ / КОУЧИНГ

В консултирането / коучинга ТА се прилага на две нива 

Като допълнителна практика на професионалисти в различни социо-културни и социално-възпитателни професии, социални, психологически, здравни, юридически и други услуги

Като първично консултиране  за работещи в частни кабинети, центрове, доброволчески организации с цел придобиване на знания и умения за оценяване, кризисна интервенция, подръжка на качеството и професионалното развитие и др.

ОРГАНИЗАЦИИ

В полето на организациите  ТА се използва в областта на управлението на човешките ресурси, мениджмънта, организационното развитие, като подпомага  развитието, израстването и подобряването на ефективността на работещите в организациите. Целта на приложението на ТА в организациите е да  позволи да се разбере динамиката на една организация,  нейните ресурси, вътрешни и външни конфликти и  да даде възможност да се използват нейните неизползвани ресурси за разрешаване на проблемите й.