„Аз – Ти и Светът през ТА“ 10 – та  Юбилейна Конференция на Българската асоциация по Транзакционен анализ

17 юни 2023

10 – та  Юбилейна Конференция на Българската асоциация по Транзакционен анализ (БАТА)

                    „Аз – Ти и Светът през ТА“                          

17.06.2023 г 

Проджект Лаб
Бул. „Мария-Луиза“ № 58

 

 

Управителният съвет на БАТА с радост ви кани на  10 - та юбилейна конференция на БАТА: „ Аз, Ти и Светът през Транзакционния анализ“, за да споделим своя опит и знания през терапевтичния и житейския процес.

Транзакционният анализ (ТА) е част от практиката ни на психолози – психотерапевти вече повече от десет години. ТА успешно ни помага да разширим полето на опита си чрез

ОК+ - ОК+. Изграждаме своята автономия, но и свързването ни в общност.

Ще дискутираме работата си в областите: консултиране и психотерапия, организации и образование.

Каним ви да преживеем този вълнуващ ден заедно.


Дата: 17.06.2023, събота

Място:Проджект Лаб”, бул. „Мария Луиза“ № 58

Продължителност: 9-18 ч.

Такса: 100 лв за редовни членове на БАТА, 120 лв – за други участници. Таксата включва работни материали, кафе-паузи и коктейл за участниците.

Заявки за участие се приемат на следния адрес: upravitelensavetbata@gmail.com (имена, професия, e-mail, телефон).


Банкова сметка:

БАТА – Българска асоциация по Транзакционен анализ

ОББ  - Сдружение БАТА

IBAN: BG94UBBS88881000950047

Основание: участие в конференция 2023

Краен срок за плащане: 10.06.2023 г.

Телефон за контакт: 0899175517 – Милена Манова, председател на БАТА


Организатори: УС на БАТА:

Милена Манова – председател

Мария Стоева – член на УС

Д-р Светлана Велкова – член на УС

Програма и презентатори

Програма

1.Проективни техники в транзакционния анализ – доклад (20 мин)
д-р Сезгин Бекир
Анотация: В настоящият доклад ще се представят две различни проективни методики, които могат да се използват за подобряване на взаимодействието клиент – терапевт и за подобряване на терапевтичния ефект. Първата методика представлява рисувателна техника „Родител-Възрастен- Дете“, която има за цел да се направи оценка на его състоянията и да се осъзнае част от системата на житейския сценарий. Втората методика е проективна техника за изследване на житейския сценарий чрез един въпрос. Проективните техники са полезни в практиката при работа с клиенти, особено когато те се чувстват блокирани. Освен това те дават възможност да се прекъснат игрите и рекета в кабинета, както и осигуряват възможност клиентите да получат защита и разрешение да разберат как са се развили нещата и какво се случва вътре в тях.
Представяне: д-р Сезгин Бекир(PhD) е доктор по психология и магистър по клинична и консултативна психология. В момента е главен асистент в Институт за изследване на населението и човека – БАН. Има индивидуална практика и консултира възрастни, двойки и води обучения на групи. Преминал е специализирани обучения по когнитивно-поведенческа терапия, EMDR терапия и за работа със зависими лица. Завършил е пълният пет годишен курс на обучение по транзакционен анализ, по утвърдена и сертифицирана програма на Европейската асоциация по транзакционен анализ. Той е учредител и три мандата член на Управителния съвет на Българската асоциация по транзакционен анализ, делегат  на Българската асоциация по транзакционен анализ в Европейската асоциация по транзакционен анализ и член на Комитета за теоретично развитие и изследване. През 2021 година основава фондация „Институт по транзакционен анализ“ и до момента има организирани над 15 различни обучения на психолози в областта на транзакционния анализ.

 

2. Житейският сценарий в новата реалност на изкуствения интелект.
Идва ли ято от Черни лебеди? – workshop (90 мин) 
Чудомир Делчев
Анотация: Живеем ли в най-странния момент (засега) на човешкото съществуване? Законите на иновациите и Его състоянията на неоманията и предприемачеството. Абсолютната случайност и мащабите на черните лебеди във виртуалния свят. Могат ли психолозите да програмират? Съществува ли изобщо изкуствен интелект? Как работят невронните мрежи и ползваме ли ги в ежедневието си? Може ли да се пристрастим към шах? Колко черни лебеда се появиха за половин година? Да надприказваме чатбот. Рисковете пред човешкото общество: ще се качите ли на самолет, ако има 10% шанс да падне? Крехкостта на структурата на житейския сценарий в новата реалност без граници.
Представяне:  Чудомир Делчев е работил двадесет години в IT сектора, първите десет като софтуерен инженер, а вторите като софтуерен архитект, координатор и консултант на екипи. От 2 години се е изместил в полето на психологията, а в момента завършва магистратура по приложна психология и Транзакционен анализ ниво 202.

 

3. Работа с его състояние Дете в психотерапевтичната сесия – workshop (90 мин)
Елена Николова – СТА – P
Анотация: В това работно ателие ще имате възможност да се запознаете с два метода за работа с его състояние Дете. Единият идва от гещалт терапията, а другият – от метода на вътрешните фамилни системи. И двата метода имат богати възможности за интеграция с транзакционния анализ. Ще демонстрирам как работя с двата метода и ще дискутираме каква е ползата от тях, кога е подходящо да се използват и какви резултати бихме могли да очакваме, на какъв етап от терапевтичния процес е добре да се използват. Участниците ще бъдат включени в активна работа в група. Ателието е подходящо за всички, без значение на какво ниво на познание на транзакционния анализ се намират. То е практически насочено, с малка теоретична част в началото. Ще имате възможност да участвате в теоретичен и практически обмен между колеги.
Представяне: Елена Николова – сертифициран транзакционен аналитик в областта на психотерапията, с над 20 годишен опит в областта на индивидуалната и груповата психотерапия. От 2003 г. надгражда професионалните си компетенции в различни модалности – когнитивноповеденческа терапия, терапевтична общност за зависими хора, EMDR , транзакционен анализ, интегративно дишане, майндфулнес с обучители от Белгия, Франция, Италия, Англия, Холандия, Канада, САЩ и др. Организатор на професионални сертифицирани обучения по транзакционен анализ в България от 2011 г. Учредител на Българската асоциация по транзакционен анализ и неин член. Член на Дружеството на психолозите в България и Европейската асоциация по транзакционен анализ. Работи в „Метаморфозия“ – център за психотерапия и професионални обучения.

 

4. Груповото имаго – психосоциален дискурс при справяне с кризисни ситуации доклад, (20 мин)
д-р Хенриета Илиева
Анотация: Хората, преживели травматични събития, развиват различни по своята същност стратегии за справяне и устойчивост към случилото се. Много от тях са високо мотивирани да променят и реконструират начина си на живот, други са идеалистично настроени, търсещи ново начало, трети – песимистични, склонни към социална изолация, а някои – развиващи алтруистични поведенчески модели и готови да помагат на други хора, изпаднали в беда. Изследването на груповото имаго е насочено към открояване на ползите от участието в процес на групова работа на хора, преживели критични събития и начините, по които те изграждат индивидуалните си стратегии за справяне. Групите, преживели бедствие или друго критично събитие, имат необходимост от участие в групов процес, дълго време след като кризата е преминала. Без да се пренебрегва ползата от индивидуалната подкрепа, се извеждат на преден план предимствата на груповия процес като елемент от триадата „индивид – група – общност“. Концептуализира се идеята, че за да се помогне на отделния човек да достигне до състояние на самопомощ, той се нуждае от подкрепата на другите и от включване в мрежа от отношения и специфична комуникация, чрез която да подобри способностите си за успешно социално функциониране след травматичното преживяване. В този смисъл е особено важно да се откроят проявленията на груповото имаго, ползата от сплотеността и резилианс в групите от хора, преживели кризисни събития. Психосоциалният дискурс очертава позитивното влияние на груповата работа върху участниците, изразяващо се в преход от пасивност и „застиване“ в травматичното преживяване след кризисната ситуация, към активни действия за търсене на решение, с цел реконструиране на живота в бъдеще.
Представяне: д-р Хенриета Илиева(PhD) е магистър по педагогика, клинична и консултативна психология, доктор по социални науки. Работи повече от 30 години като консултант и обучител в областите на стрес, бедствен стрес и професионалното прегаряне в индивдуален и групов формат. Психологическата практика е насочена към подрастващи и възрастни клиенти, корпорации, социални инстутиции и различни организации

 

5. Типове личности и сценариен процес – доклад( 20 мин)
Анета Жечева
Анотация: В доклада ще бъде търсена корелацията между различни типове личности, разгледани през призмата на Модела на процесна комуникация (Process Communication Model ©) и класическата концепция за сценариен процес („Винаги”, „Никога”, „Почти” и т.н.). Ще бъдат изведени съответствията и разминаванията между двете идеи, свързани с едно от основните понятия в ТА – драйвърите.
Представяне: Анета Жечева – сертифициран транзакционен аналитик в областта на психотерапията (СТА – Р). Над 20 годишен опит в индивидуалната и семейна психотерапия. Автор и водещ на поредица от курсове за специалисти от помагащите професии. От 2004 г. работи към Консултативен център „Плиска”.

 

6.  Утвърждаване на собствената стойност – доклад(20 мин)
Милена Манова
Анотация: Чувството за собствена стойност е конструкт, създаден от Вирджиния Сатир. Той описва отношението към себе си, другите и света и дефинира  самооценката ни. В доклада ще разгледам противоборството на интериоризираните КР и ПР, които определят чувството ни за стойност. Ще представя креативен модел от психотерапевтичната ми практика, чрез който да затвърдим увереността и позволенията, които си даваме.
Представяне: Милена Манова е  психолог (СУ „Св. Климент Охридски“) и сертифициран практикуващ психотерапевт от 2000 г към WAPP( Световната асоциация по позитивна психодинамична психотерапия) и ДППБ. Преподавател и супервайзър по позитивна и детска психотерапия. Председател на БАТА. Дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на книги и наръчници, лектор и водещ на семинари. Носител на приз за принос в психотерапията на  БАП за 2018 г. Практикува индивидуална, партньорска, детска и групова форма на психотерапия в Институт по позитивна психотерапия. Допълнителни квалификации в: EМDR – терапия, Игрова и детска гещалт психотерапия, Mindfulness.

 

7. Отношенчески нужди в ТА и тяхното удоволетворяване през групова работа с тинейджъри – доклад(20 мин)
д-р Светлана Велкова
Анотация: В доклада са проследени основните осем отношенчески нужди, формулирани от Ричърд Ърскин и сътрудници: нуждата от сигурност, от зачитане, от това да бъдеш приет от някой, който е по-възрастен и опитен, потвърждаване на личния опит, себеопределяне, нуждата да допринасяш, да инициираш и да изразяваш близост и обич. През работата с група тинейджъри са проследени основните етапи в развитието на групата и как на всеки един от тях се удовлетворяват или фрустрират тези нужди. Проследяват се основните ценностни положения в отношенчески транзакционен анализ и неговото приложение в сферата на образованието, не само в психотерапията.
Представяне: д-р Светлана Велкова(PhD): професионален опит повече от 10 години като клиничен психолог в различни сфери – детско развитие, превенция на употребата на ПАВ и рехабилитация, групова работа с младежи и върхови преживявания. Участвала е в различни дългосрочни проекти и е водила обучителни семинари. В момента специализира и е в процес на сертификация в ТА (транзакционен анализ) като психотерапевт. Има докторска степен по Клинична психология с дисертация на тема:  Теоретични проблеми и експериментални подходи към изучаването на мистичните преживявания в психологията. В момента работ и като училищен психолог в Американския колеж.

 

8. Да оцелееш в несигурен и враждебен свят(20 мин)
Д-р  Оксана Хорват – Станчева
Анотация:  Нашите вярвания за Себе си, за Другите и за Света се формират в много ранна възраст и ни съпровождат през целия живот. Ако имаме къмет, светът за нас е едно прекрасно и уютно място, понякога с необходимост от малки корекции. Какво се случва обаче с живота на деца, израстващи в дисфункционални семейства или в институции? Върху примери от практиката и през призмата на ТА ще проследим как се формира личността на такива деца, по какви начини се разгръщат житейските им сценарии, какви дефицити се проявяват най-често, къде да търсим ресурси и как можем да помагаме.
Представяне:
Д-р Оксана Хорват (PhD) – психолог и психотерапевт, професионален опит над 18 години; работи с методите на позитивната психотерапия, EMDR-терапия, транзакционния анализ, логотерапия и екзистенцанализа, схематерапия.